Stanovy

Stanovy spolku

Volvoklub České republiky, z.s.


 

1.

Základní ustanovení

 1. Název: Volvoklub České republiky, z.s.

 2. Sídlo: K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice

 3. IČ: 266 81 111


 

 1. Volvoklub České republiky, z.s. (dále jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


 

2.

Účel, cíle a činnosti spolku

 1. Základním účelem spolku je sdružovat příznivce a majitele vozů značky Volvo, zprostředkovávat technickou pomoc, kontakty a zkušenosti.

 2. K tomuto účelu vyvíjí spolek následující činnosti:

 1. Provozování domény volvoklub.cz vlastněné spolkem, ve smyslu provozu internetových stránek s obsahem souvisejícím s účelem spolku.

 2. Provozování internetového diskusního fóra.

 3. Pořádání srazů, setkání, diskusí, exkurzí pro členy i veřejnost.

 4. Podpora bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

 5. Poskytování poradenství a konzultací členům.

 6. Získávání dotací, grantů a sponzorských darů za účelem financování spolku.

 7. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

 8. Financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, které pomáhají k naplnění cílů spolku.


 

3.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit činnosti spolku.

 2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů na základě podané přihlášky schválené radou a zaplacením registračního poplatku.

 3. Členský poplatek pro každého člena za účetní rok se řídí rozhodnutím členské schůze. Členský poplatek zůstává po celé období stejný.

 4. Členský příspěvek nového člena, který vstoupí do klubu na jarním srazu a v následném období do 31. 8. se započítává i pro příští období.

 5. Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením člena ze spolku na základě písemné žádosti, nebo oznámením na fóru

 2. nezaplacením členských poplatků do stanoveného termínu

 3. rozhodnutím schůze členů nebo rady spolku ve stanovených případech

 4. úmrtím člena

 5. zánikem spolku bez právního nástupce


 

 1. Rada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

 1. člen spolku nezaplatil roční členský příspěvek do zahájení výroční členské schůze.

 2. člen spolku závažným způsobem porušuje povinnosti člena nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na možnost vyloučení z tohoto důvodu upozorněn.

 1. Členství zaniká výmazem ze seznamu členů spolku.


 

4.

Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo:

 1. účastnit se jednání schůze členů, hlasovat na ní a podávat návrhy

 2. volit a být volen od 18 let do orgánů spolku

 3. využívat, za podmínek stanovených radou, prostředky a produkty spolku

 4. podílet se na činnosti a podle svých schopností a možností přispívat k plnění cílů spolku, např. pořádáním akcí, avšak tyto nesmí kolidovat s termíny akcí, pořádaných pod hlavičkou Volvoklub České republiky, z.s.


 


 

 1. Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy spolku a všechny interní řády spolkem vydané

 2. platit členské příspěvky na další období, a to nejpozději do zahájení výroční členské schůze

 3. oznámit změny údajů uvedených v seznamu členů do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

5.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

 1. výroční schůze členů, jako orgán nejvyšší

 2. rada, jako orgán výkonný

 3. předseda, jako individuální statutární orgán


 

6.

Výroční schůze členů

 1. Schůze členů je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

 2. Schůzi členů svolává rada spolku nejméně jednou ročně. Termín a místo schůze musí být radou oznámen nejméně 30 dnů předem.

 3. Mimořádnou členskou schůzi rada svolá kdykoliv, požádá-li ji o to prostá většina členů spolku. I v tomto případě je rada povinna svolat schůzi do 30 dnů.

 4. Schůze členů se svolává pomocí pozvánky, která je vyvěšena na webových stránkách spolku nebo v sídle spolku.

 5. Schůze členů je usnášeníschopná, je-li přítomno 25% členů spolku včetně členů hlasujících přímo na fóru klubem provozovaným a prokazatelně k tomuto hlasování přihlášených. Není-li schůze schopna usnášení je rada povinna svolat náhradní schůzi do 30 dnů. Náhradní schůze je usnášeníschopná vždy.

 6. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů zúčastněných členů.

 7. Schůzi členů vede předsedající pověřený radou.

 8. Schůze členů vždy jako první krok schvaluje ověřovatele a následně po případném doplnění program schůze.

 9. Předsedající je povinen vyhotovit zápis ze schůze, který musí být podepsán předsedajícím a ověřovatelem.

 10. Výhradně členské schůzi přísluší:

 1. Volit / odvolávat členy rady přímou volbou

 2. Přijímat interní řády spolku

 3. Schvalovat výši členských poplatků

 4. Měnit stanovy spolku

 5. Schvalovat zprávu rady o hospodaření spolku

 6. Schvalovat nakládání s prostředky spolku

 7. Schvalovat cíle činnosti spolku v následujícím kalendářním roce

 8. Rozhodovat o zániku spolku

 9. Rozhodovat o způsobu likvidace a naložení s majetkem v případě zániku spolku

 1. Členové mohou hlasovat o dílčích bodech i mimo výroční, nebo mimořádnou schůzi, a to elektronickým hlasováním, které bude vždy vyhlášeno radou na internetovém fóru klubu ve zvláštním a řádně označeném topiku a to po dobu 14 dnů. Vyhlášení hlasování musí být provedeno minimálně 14 dní před datem zahájení hlasování o tomto dílčím bodě. Tímto způsobem lze projednat vždy jen jeden bod. O vzniku každého takového hlasování musí být všichni členové spolku informováni, a to prostřednictvím soukromé zprávy (SZ) na fóru spolku provozovaným, hromadným e-mailem, dopisem zaslaným na adresu člena, nebo ve zvláštním případě kombinací vše jmenovaných způsobů. Hlasování je platné pokud se ho zúčastní minimálně 25% členů sdružení, v opačném případě má rada právo hlasování prodloužit ještě o dalších 14 dní, pokud by ani toto nestačilo je hlasování o dílčím bodě neplatné. Hlasování rozhoduje prostou většinou hlasů zúčastněných členů.

 2. Schůze členů rozhoduje o všech dalších věcech v souladu se stanovami, interními řády, nebo pokud je o to požádána radou.

 3. Výroční a mimořádná členská schůze musí být uskutečněna fyzicky v místě konání schůze, internetovou formou (fórum), nebo kombinací obou zmíněných možností.


 

7.

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem spolku. Rada má minimálně tři členy a počet čelnů musí být lichý. Členové rady jsou voleni schůzí členů na jeden rok.

 2. Radě přísluší:

 1. volit / odvolávat ze svých členů předsedu spolu

 2. přijímat interní řády spolku ve všech věcech s výjimkou věcí příslušejících výhradně členské schůzi

 3. rozhodovat o přijetí nových členů spolku a ukončovat členství

 4. vést seznam členů spolku

 5. spravovat majetek spolku

 6. svolávat schůzi členů spolku

 7. podávat zprávu o hospodaření spolku

 8. provádět další činnosti stanovené interními řády

 9. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku

 1. Zasedání rady svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jednou za tři měsíce.

 2. Rada rozhoduje většinou hlasů.

 3. Rozhodnutí rady jsou vždy v písemné formě a musí být přístupné na internetových stránkách spolku všem členům.

 4. Rada umožní přístup k zápisům z členských schůzí a ke kontrole účetnictví.

 5. Do rady může kandidovat pouze osoba, která byla ke dni voleb členem nejméně posledních 12 měsíců.

8.

Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

 2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

 3. Opatruje razítko/a spolku.

 4. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami nebo vnitřními řády vyhrazena schůzi členů.

 5. Písemně pověřuje jiného člena rady k úkonům dle bodů 3, 4, 5, 6.

9.

Společná ustanovení o orgánech spolku

 1. Členům rady přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, musí se jednat o prokazatelně vynaložené náklady, které jsou spojeny s činností spolku. Členům rady nepřísluší finanční odměna za vykonávání jejich funkcí.

 2. Je možná i finanční odměna všem fyzickým a právnickým osobám, které prokazatelně přispívají k fungování spolku. O výši částky vyplacení odměny a na jaký účel byla tato odměna použita, má rada povinnost informovat členy prostřednictvím vývěsky rady.

 3. Rada může v meziročním období pro účely podle bodu odst. 2 volně disponovat částkou 5.000 Kč. Navýšení této částky musí schválit členská základna.

 4. Ukončením členství zaniká i členství v orgánech spolku.

10.

Odborné týmy

 1. Odborné týmy jsou orgány spolku, které jmenuje rada nebo schůze členů a zároveň určuje účel, počet členů a obsazení týmu, stejně jako má právo odborný tým zrušit.

 2. Členové odborného týmu sami volí svého zástupce, který je pak pověřen vedením týmu a zastupováním týmu při jednání s ostatními orgány spolku.

 3. Odborný tým má poradní charakter, jeho doporučení nejsou pro ostatní orgány spolku závazná.


 


 

11.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem jako vlastník.

 2. Spolek odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jemu příslušejících povinností. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek hospodaření spolku.

 3. Spolek neodpovídá za chování a jednání svých členů ani jeho následky.

 4. Zdrojem majetku spolku jsou členské poplatky (řádné, mimořádné), dary a jiná plnění fyzických a právnických osob, příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku a výnosy z majetku.

 5. Majetek spolku je používán k naplňování cílů spolku dle zásad hospodaření schválených schůzí členů.

 6. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na transparentním účtu vedeném u peněžního ústavu v ČR.

 7. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem požadovanými právními předpisy. Účetním obdobím spolku je účetní rok začínající 1.1., končící 31. 12.

 8. Účetní závěrka za uplynulý členský rok, musí být vyhotovena a projednána vždy nejpozději do 31. 10. následujícího účetního období. Členský rok je obdobím od 1.9 do 31.8.

 9. Zprávu o výsledcích hospodaření předkládá rada ke schválení schůzi členů.


 

12.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a jeho činnost se řídí těmito stanovami.

 2. Stanovy byly projednány a schváleny v Drhlenách, dne 7. 10. 2017.