Stanovy

Stanovy občanského sdružení VolvoKlub České Republiky

1. Základní ustanovení

1.1. Občanské sdružení – název: „VolvoKlub České Republiky“ (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé sdružení osob.

1.2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

1.3. Sídlo sdružení: Mezi Vodami 1955, 140 00 Praha 4

2. Cíle a činnost sdružení

2.1. Cílem sdružení je sdružovat příznivce a majitele vozů značky Volvo, zprostředkovávat technickou pomoc, kontakty a zkušenosti.

2.2. K dosažení cílů vyvíjí sdružení následující činnosti:
Provozování domény volvoklub.cz vlastněné sdružením, ve smyslu provozu Internetových stránek s obsahem souvisejícím s činností sdružení
Provozování internetového diskusního fóra
Pořádání srazů, setkání, diskusí, exkurzí pro členy i veřejnost
Podpora bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Poskytování poradenství a konzultací členům
Získávání dotací, grantů a sponzorských darů za účelem financování sdružení
Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle
Financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, které pomáhají k naplnění cílů sdružení

3. Členství ve sdružení

3.1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit na práci sdružení

3.2. Členství je dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů na základě podané přihlášky schválené radou a zaplacení registračního poplatku. Registrační poplatek zahrnuje členský poplatek do konce účetního roku sdružení. Žadatel o členství v období od 1. 10. do 31. 8. zaplatí určenou poměrnou část členského příspěvku. Příspěvek, placený v září, je žadatel povinen zaplatit v plné výši. Sdružení vydává svým členům členskou kartu, která je majetkem sdružení.

3.3. Členství ve sdružení končí:
Vystoupením člena ze sdružení na základě písemné žádosti, nebo oznámením na fóru
Nezaplacením členských poplatků do stanoveného termínu.
Rozhodnutím schůze členů nebo rady sdružení ve stanovených případech
Úmrtím člena
Zánikem sdružení

3.4. Rada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
Člen sdružení nezaplatil roční členský příspěvek do zahájení výroční členské schůze
Člen sdružení závažným způsobem porušuje povinnosti člena nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na možnost vyloučení z tohoto důvodu upozorněn.

3.5. Členství zaniká výmazem ze seznamu členů sdružení a člen je povinen vrátit členskou kartu, pokud nebude radou klubu rozhodnuto jinak.

4. Práva a povinnosti člena

4.1. Člen má právo:
Účastnit se jednání schůze členů, hlasovat v ní a podávat návrhy
Volit a být volen do orgánů sdružení
Využívat, za podmínek stanovených radou prostředky a produkty sdružení
Podílet se na činnosti a podle svých schopností a možností přispívat k plnění cílů sdružení, např. pořádáním akcí, avšak tyto nesmí kolidovat s termíny akcí, pořádaných pod hlavičkou Volvoklubu

4.2. Člen sdružení má povinnost:
Dodržovat stanovy sdružení a všechny interní řády sdružením vydané
Příspěvky na další období jsou členové povinni zaplatit nejpozději do zahájení výroční členské schůze, která se koná poslední víkend v září.
Oznámit změny údajů uvedených v seznamů členů do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

5. Výroční schůze členů

5.1. Schůze členů je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Schůzi členů svolává rada sdružení nejméně jednou ročně. Termín a místo schůze musí být radou oznámen nejméně 30 dnů předem.

5.2 Mimořádnou členskou schůzi rada svolá kdykoliv, požádá-li ji o to prostá většina členů sdružení. I v tomto případě je rada povinna svolat schůzi do 30 dnů.

5.3. Schůze členů se svolává pomocí oznámení na vývěsce rady a zasláním elektronické pošty ( e-mailu ), pokud tento není k dispozici musí být člen informován pomocí písemného oznámení doručeného na adresu člena.

5.4. Schůze členů je usnášeníschopná, je-li přítomno 25% členů sdružení včetně členů hlasujících přímo na fóru klubem provozovaným a prokazatelně k tomuto hlasování přihlášených. Není li schůze schopna usnášení je rada povinna svolat náhradní schůzi do 30 dnů. Náhradní schůze je usnášeníschopná vždy.

5.5. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů zúčastněných členů.

5.6. Schůzi členů vede předsedající pověřený radou

5.7. Schůze členů vždy jako první krok schvaluje ověřovatele a následně po případném doplnění program schůze

5.8. Předsedající je povinen vyhotovit zápis ze schůze, který musí být podepsán předsedajícím a ověřovatelem.

5.9. Výhradně členské schůzi přísluší:
Volit členy rady přímou volbou
Odvolávat členy rady
Přijímat interní řády sdružení
Schvalovat výši členských poplatků
Měnit stanovy sdružení
Schvalovat zprávu rady o hospodaření sdružení
Schvalovat nakládání s prostředky klubu, vyjma případu uvedenému v bodě 9.2 těchto stanov.
Schvalovat cíle činnosti sdružení v následujícím kalendářním roce
Volit členy kontrolní komise
Rozhodovat o zániku sdružení
Rozhodovat o způsobu likvidace a naložení s majetkem v případě zániku sdružení.

5.10. Členové mohou hlasovat o dílčích bodech i mimo výroční, nebo mimořádnou schůzi, a to elektronickým hlasováním, které bude vždy vyhlášeno radou na internetovém fóru klubu ve zvláštním a řádně označeném topiku a to po dobu 14 dnů. Vyhlášení hlasování musí být provedeno minimálně 14 dní před datem zahájení hlasování o tomto dílčím bodě. Tímto způsobem lze projednat vždy jen jeden bod. O vzniku každého takového hlasování musí být všichni členové OS informováni a to prostřednictvím soukromé zprávy ( SZ ) na fóru občanským sdružením provozovaným, hromadným e-mailem, dopisem zaslaným na adresu člena, nebo ve zvláštním případě kombinací výše jmenovaných způsobů. Hlasování je platné pokud se ho zúčastní minimálně 25% členů sdružení, v opačném případě má rada právo hlasování prodloužit ještě o dalších 14 dní, pokud by ani toto nestačilo je hlasování o dílčím bodě neplatné.Hlasování rozhoduje prostou většinou hlasů zúčastněných členů.

5.11. Schůze členů rozhoduje o všech dalších věcech v souladu se stanovami, interními řády nebo pokud je o to požádána radou

5.12. Výroční a mimořádná členská schůze musí být uskutečněna fyzicky v místě konání schůze, internetovou formou ( fórum ), nebo kombinací obou zmíněných možností.

6. Rada

6.1. Rada je výkonným orgánem sdružení. Počet členů rady musí být lichý, minimálně však tříčlenný včetně předsedy. Členové rady jsou voleni schůzí členů na jeden rok.

6.2. Radě přísluší:
Volit ze svých členů předsedu sdružení
Odvolávat předsedu sdružení
Přijímat interní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou věcí příslušejících výhradně členské schůzi
Rozhodovat o přijetí nových členů sdružení a ukončovat členství podle odst. 3.4.
Vést seznam členů sdružení
Spravovat majetek sdružení
Svolávat schůzi členů sdružení
Podávat zprávu o hospodaření sdružení
Provádět další činnosti stanovené interními řády sdružení
Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení

6.3. Zasedání rady svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jednou za tři měsíce

6.4. Rada rozhoduje většinou hlasů

6.5. Rozhodnutí rady jsou vždy v písemné formě a musí být přístupné na internetových stránkách sdružení všem členům

6.6. Rada umožní přístup k zápisům z členských schůzí a kontrolní komisi ke kontrole účetnictví

7. Předseda

7.1. Jedná a činí právní a jiné úkony jménem sdružení, respektuje přitom rozhodnutí rady nebo schůze členů.

7.2. Opatruje razítko(a) sdružení.

7.3. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami nebo vnitřními řády vyhrazena schůzi členů.

7.4. Písemně pověřuje jiného člena rady k úkonům dle bodů 7.1., 7.2. a 7.3.

8. Kontrolní komise

8.1. Kontrolní komise může být ustavena jako orgán vnitřní kontroly sdružení

8.2. Kontrolní komise musí mít minimálně tři a maximálně pět členů. V nepřítomnosti člena kontrolní komise nemůže být tento na jejím jednání zastoupen.

8.3. Členem kontrolní komise může být zvolen jakýkoliv člen sdružení. Kandidátem kontrolní komise nesmí být člen rady sdružení.

8.4. Kontrolní komisi volí schůze členů

8.5. Do působnosti kontrolní komise patří:
kontrola činnosti rady
kontrola hospodaření s majetkem sdružení
právo účastnit se zasedání rady
povinnost vyjádřit se k návrhu účetní uzávěrky
povinnost vypracovat zprávu o hospodaření do 30 dnů od skončení účetního roku sdružení

8.6. Kontrolní komise je oprávněna ve výjimečných případech pozastavit svým usnesením výkon rozhodnutí rady a to nejdéle do nejbližší schůze členů, která následně zruší rozhodnutí rady nebo usnesení kontrolní komise.

8.7. Kontrolní komise rozhoduje formou usnesení, k přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů

8.8. Komise je povinna z každého svého jednání pořídit zápis.

9. Společná ustanovení o orgánech sdružení

9.1. Členům rady přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, musí se jednat o prokazatelně vynaložené náklady, které jsou spojeny s činností sdružení.Členům rady nepřísluší finanční odměna za vykonávání jejich funkcí.

9.2. Je možná i finanční odměna všem fyzickým a právnickým osobám, které prokazatelně přispívají k fungování OS Volvoklub ČR. O výši částky vyplacení odměny a na jaký účel byla tato odměna použita, má rada povinnost informovat členy prostřednictvím vývěsky rady.

9.3. Rada může v meziročním období pro účely podle bodu 9.2. volně disponovat částkou 5.000 Kč. Navýšení této částky musí schválit členská základna.

9.4. Ukončením členství zaniká i členství v orgánech sdružení

10. Odborné týmy

10.1. Odborné týmy jsou orgány sdružení, které jmenuje rada nebo schůze členů a zároveň určuje účel, počet členů a obsazení týmu, stejně jako má právo odborný tým zrušit.

10.2. Členové odborného týmu sami volí svého zástupce, který je pak pověřen vedením týmu a zastupováním týmu při jednání s ostatními orgány sdružení

10.3. Odborný tým má poradní charakter, jeho doporučení nejsou pro ostatní orgány sdružení závazná.

11. Zásady hospodaření

11.1. Sdružení hospodaří se svým majetkem jako vlastník

11.2. Sdružení odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jemu příslušejících povinností. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek hospodaření sdružení

11.3. Sdružení neodpovídá za chování a jednání svých členů ani jeho následky.

11.4. Zdrojem majetku sdruženi jsou členské poplatky (řádné, mimořádné), dary a jiná plnění fyzických a právnických osob, příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení a výnosy z majetku.

11.5. Majetek sdružení je používán k naplňování cílů sdružení dle zásad hospodaření schválených schůzí členů

11.6. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na transparentním účtu vedeném u peněžního ústavu v ČR.

11.7. Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem požadovanými právními předpisy. Účetním obdobím sdružení je účetní rok začínající 1.9., končící 31.8.

11.8. Účetní závěrka za uplynulý účetní rok, musí být vyhotovena a projednána vždy nejpozději do 31.10. následujícího účetního období.

11.9. Zprávu o výsledcích hospodaření předkládá rada ke schválení schůzi členů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Činnost sdružení se řídí těmito stanovami.

V Praze dne 10.03.2008

Interní řád Volvoklubu ČR o.s. dodatek číslo 1.

1. Členský poplatek pro každého člena za účetní rok je 480,-Kč. Členský poplatek zůstává po celé období stejný bez ohledu na období kdy zaplatí.
Členský příspěvek nového člena který vstoupí do klubu na jarním srazu a v následném období do 31.8. se započítává i pro příští období.

2. Do rady může kandidovat pouze osoba, která byla ke dni voleb členem nejméně posledních 12 měsíců.

3. Do kontrolní komise může kandidovat pouze osoba, která byla ke dni voleb členem nejméně posledních 12 měsíců.

Tento interní řád vstupuje v platnost dne 2.8.2008.

Interní řád Volvoklubu ČR o.s. dodatek číslo 2.

Pozměňuje stanovy článek 3.2. a interní řád č 1. odtavec 1.

1. Členský poplatek pro každého člena za účetní rok se řídí rozhodnutím členské schůze. Členský poplatek zůstává po celé období stejný.
Členský příspěvek nového člena který vstoupí do klubu na jarním srazu a v následném období do 31.8. se započítává i pro příští období.

Interní řád Volvoklubu ČR o.s. číslo 2, platí od 26.9.2009.